Про Фонд

Благодійна організація “Міжнародний благодійний фонд “Відбудова та добробут України”

Наша команда складається з фахівців високого рівня у різних сферах діяльності, але нас об’єднала думка про те, чим і як ми можем допомогати, щоб життя людей в Україні стала краще? Фонд надає нам можливість допомагати більше на постійній основі.

Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

Наш Фонд здійснює благодійну діяльність, перш за все,  у сферах:

 • допомоги постраждалим внаслідок воєнної агресії в Україні, біженцям, внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 •  сприяння захисту населення у надзвичайних ситуаціях воєнного і мирного стану;
 • сприяння реалізації програм і заходів, направлених на відновлення зруйнованої інфраструктури України;
 • сприяння здійсненню регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих
 • на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;
 • відстоювання прав людини і громадянина та основоположних свобод;
 • розвиток міжнародної співпраці України.

 

Принципи фонду

Відповідність

Благодійний фонд діє відповідно до  чинного законодавства України, статуту Фонду, ратифікованих в Україні міжнародних і європейських конвенцій.

Моніторінг та оцінка

 • проведення моніторингу й оцінки відповідно до рівня пожертв чи наданих послуг, а також рівня підтримки;
 • використовуємо результати такого моніторингу (оцінювання) для покрашення результатів діяльності;
 •  оприлюднюємо результати моніторингу.

Прозорість

Благодійний фонд зрозуміло повідомляє  про свої Благодійні пожертви, цілі й результати. Діє відповідно до чинного законодавства України та прозоро – в наявності  доступ до звітності  щодо благодійних пожертв, їх цільового використання та звітів.

Співпраця

Фонд повідомляє стейкхолдерам про свою діяльність, оперуючи  її показниками, а також добровільно ділиться досвідом із колегами. Є багато питань, які можна вирішити тільки у співпраці, об’єднавшись для досягнення спільної мети, на благо громадян України.

Шляхом об’єднання зусиль суспільства, бізнесу, держави, іноземних партнерів, благодійників надаємо невідкладну  допомогу постраждалим, відбудуємо зруйновану інфраструктуру та добробут України.

Принцип 5. Управління

Голова Фонду є постійно діючим одноособовим виконавчим органом Фонду, який  виконує свої повноваження на цій посаді на громадських засадах, не отримуючи за це заробітної плати чи іншої винагороди, та діє від імені Фонду в порядку та межах повноважень, встановлених законом та цим Статутом.

Розпоряджається грошовими коштами Фонду відповідно до затверджених кошторисів та благодійних програм, а також розпоряджається іншим  майном Фонду в межах, що визначені Статутом.

Є підзвітним з усіх питань своєї діяльності  загальним зборам учасників та відповідає перед ними за належне виконання своїх повноважень.

Затверджує благодійні програми Фонду Наглядова рада, яка контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його установчим документам,

звітує загальним зборам учасників Фонду про результати контролю з цих питань.

До виключної компетенції загальних зборів учасників належить внесення змін до Статуту, прийняття особи до складу учасників Фонду та їх виключення зі складу, призначення, обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) Голови Фонду та членів Наглядової ради.

Принцип 6. Менеджмент і фінанси

Благодійний фонд направлений на  стратегію стабільного забезпечення ресурсами і як найефективніше використання їх для суспільного блага.

Адміністрування

 • Маємо чітку політику й обираємо заходи, які допомагають досягнути мети, визначеної статутом, благодійними програмами, а правління і виконавчий персонал забезпечують, щоб адміністративна діяльність відповідали їх потребам.
 • Завжди використовуємо офіційні канали для переказу коштів – благодійних пожертв, які направляються на цілі благодійності відповідно до статуту і договорів із Благодійниками, Бенефіціарами, підрядниками.

Контроль та  перевірка

 • Здійснюємо ведення  бухгалтерського обліку відповідно до стандартів України.
 • Забезпечуємо прозорість фінансової звітності, що стосується надходження благодійних пожертв, цільового використання (витрати).
 • Відображаємо результати діяльності на  офіційному сайті Фонду, з якими можуть ознайомитися як Благодійники, так і інші заінтересовані особи.
 • За додатковим  зверненням Благодійника надаємо докладний звіт використання  коштів (активів).

Принцип 7. Внутрішні політика, процедури, програми підтримки

Благодійний фонд розробив зрозумілий перелік положень та процедур, які визначають місію, цілі, завдання та відповідні програми, які можуть уточнюватися з урахуванням зміни обставин.

Взаємоповага

Ми будуємо наші стосунки із зацікавленими сторонами –  приватними особами, організаціями-партнерами, з органами державної влади та місцевого самоврядування, із засобами масової інформації тощо  на принципах взаємоповаги.

Вибір партнерів та бенефіціаріїв

Направлені на ретельне ознайомлення з нашими потенційними партнерами і бенефіціарами, що дозволяє ефективно реалізовувати місію Благодійного фонду.

Конфіденційність

Під час роботи не розголошуємо приватну інформацію про наших донорів, партнерів, засновників, персонал, бенефіціаріїв, в той же час переконуємося, що вони діють відповідно до законодавства.

Відкрите спілкування

 • Забезпечуємо відкрите спілкування з громадою різними засобами.
 • Підтримуємо відкриті контакти з авторитетними людьми, з пресою.
 • Надаємо доступ до інформації щодо Статуту Благодійного фонду, складу правління, цілей, процедур, напрямків діяльності, Благодійних пожертв і витрат.
 • Розповсюджуємо інформацію про результати наших програм та  діяльності.

Регулярна звітність

Оприлюднюємо регулярні звіти або спеціально розроблений інформаційний пакет, який складається з:

 • порівняння цілей і діяльності благодійного фонду за звітний період та попередні роки;
 • висновків щодо джерел надходжень, прибутків і видатків;
 • описового звіту про програми допомоги/ гранти;
 • складу   правління та персоналу.

Наша мета

Основним завданням Фонду є благодійна діяльність в сфері сприяння захисту громадян в період надзвичайних ситуацій воєнного і мирного стану, у тому числі в сфері медицини, охорони здоров’я та життя населення, екології і т.п., у тому числі із залученням іноземних благодійників – фондів, організацій, фізичних осіб, а також сприяння реалізації програм і заходів, направлених на відновлення інфрастуктури України.

Руки з сердцями